A 2018. május 25-én hatályba lépett európai Általános Adatvédelmi Rendelet (a «  GDPR ») rendelkezéseivel összhangban szeretnénk Önnek teljes körű tájékoztatást adni arról, hogy hogyan történik az Ön személyes adatainak kezelése.

MIT TESZ A FRAIKIN A SZEMÉLYES ADATAIM BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?

A Fraikin elköltelezett arra, hogy kiemelkedően biztonságosan kezelje meglévő és jövőbeli ügyfeleinek, a honlap látogatóinak és minden más olyan természetes személynek a személyes adatait, akivel adatkezelői jogviszonyba kerül.

A Fraikin az adatkezelése vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket minden esetben, teljes körűen betartja. Közelebbről meghatározva, a Fraikin a következő alapelveket követi az adatkezelés során:

Az Ön személyes adatait jogszerűen, korrekt és átlátható módon kezeljük (jogszerűség, korrektség és átláthatóság).

Személyes adatot csak konkrét, explicit módon meghatározott és jogszerű célból gyűjtünk és az eredeti célokkal össze nem egyeztethető módon történő adatkezelés lehetősége kizárt (célhoz kötöttség).

A személyes adatokat olyan formában tároljuk, ami az egyén beazonosítását csak addig teszi lehetővé, amíg az az eredeti adatgyűjtéskor meghatározott adatkezelési cél szerint szükséges (tárolási korlátozás).

A tárolt személyes adatok pontosak, naprakészek és az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy – az adatkezelés célját is figyelembe véve – pontatlan adatok haladéktalanul törlésre vagy kijavításra kerüljenek (pontosság).

A Fraikin olyan műszaki és szervezeti megoldásokat alkalmaz, melyek az adatkezeléssel kapcsolatban potenciálisan felmerülő kockázatokat figyelembe véve megfelelő védelmi szintet biztosítanak, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek eleget tesznek és az adatkezeléssel érintett személyek jogait védik az adatkezelés első pillanatától kezdődően.

Ezen kívül a Fraikin minden alvállalkozójától (szolgáltatók, beszállítók stb.), a megkötött alvállalkozói szerződésekben is megköveteli a fentiekkel azonos színvonalú adatbiztonságot.

Végezetül, a Fraikin be fog tartani minden további, személyes adat kezeléssel kapcsolatos alapelvet, így különösen a felhasználók jogaira és az adattárolás időtartamára, továbbá a személyes adatok továbbítására vonatkozó követelményt.

HOGYAN HASZNÁLJA A FRAIKIN AZ ÁLTALA GYŰJTOTT ADATOKAT?

 1. Hogyan gyűjtünk adatot?

Személyes adatnak vagy személyes információnak minősül minden olyan, természetes személyre vonatkozó információ, amely alapján a természetes személy beazonosítható. Nem minősül személyes adatnak az olyan adat, amelyből az azonosítást lehetővé tevő adatot eltávolították vagy amelyet anonimizáltak. A személyes adatokat a Fraikin-nel való együttműködés, így például közvetlen vagy a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel során gyűjtjük.

A Fraikin által gyűjtött személyes adatok például a levelezési címek, e-mail címek és telefonszámok, ha ezeket Ön bármilyen kapcsolattartási, ügyfél- vagy beszállító azonosítási adatlapon megadta.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelésének célja a közöttünk fennálló üzleti kapcsolat fenntartása és a hatályban lévő megállapodás teljesítése. Személyes adatokra van szükség az üzleti kapcsolatok fenntartásához és meglévő megállapodások teljesítéséhez a következő területeken:

 • Annak érdekében, hogy megfelelő gépjármű és karbantartási szolgáltatásokat biztosíthassunk Önnek;
 • Hogy e-mailen vagy telefonon fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot;
 • Hogy értesítést tudjunk küldeni a szolgáltatásainkat érintő esetleges változásokról;
 • Könyvelési célból – pl. megrendelés visszaigazolások és számlák vagy bármilyen egyéb könyvelési anyag megküldése.

Bizonyos esetekben az Ön által megadott elérhetőségeket arra használjuk, hogy a cégünk által kínált szolgálatásokat ajánljuk az Ön figyelmébe vagy a cégünk által folytatott tevékenységekről szóló híreket juttassunk el Önhöz. Ezekre a hírlevelekre Ön bármikor feliratkozhat, illetve a szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.

MEDDIG TÁROLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT?

Az Ön személyes adatait mindaddig megőrizzük, míg cégeink között üzleti kapcsolat áll fenn, illetve ezen időtartamot meghaladóan is abban az esetben, ha erre jogszabály kötelez bennünket (pl. adóbevallás, stb.).

Az adatkezelés időtartama soha nem fogja meghaladni a jelen szabályzatban meghatározott, adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges időtartamot. Amennyiben az Ön adatainak tárolása már nem szükséges, a személyes adatokat törölni fogjuk.

KI HASZNÁLJA A FRAIKIN ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOT?

 1. Ki használhatja az Ön személyes adatait?

A Fraikin által gyűjtött személyes adatokat a megfelelő jogosultsággal rendelkező Fraikin alkalmazottak, valamint az egyes szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban adatfeldolgozói minőségben eljáró alvállalkozók ismerhetik meg és használhatják fel a fent leírt szolgáltatások nyújtása érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezekben az esetekben a Fraikin megköveteli az alvállalkozóktól (szerelők, szállítmányozó vállalatok, beszállítók stb.), hogy szigorú titoktartási és adatvédelmi szabályok szerint járjanak el.

A Fraikin az alkalmazottai számára is olyan szabályzatok betartását tette kötelezővé, melyben a munkavállalók kötelezettséget vállalnak a titoktartásra, ismerik és betartják az adatbiztonsággal kapcsolatos követelményeket. Ezeknek a szabályoknak a megtartását a cég rendszeres képzések keretein belül kéri számon, illetve tartja naprakészen.

A Cégcsoporton belüli vezetési folyamatok nyomon követése érdekében ezeket a személyes adatokat a Franciaországban található központunk, a Fraikin SAS részére továbbíthatjuk.

 1. Adattovábbítás az Európai Unión kívülre

Jelenleg nincs olyan folyamat, melynek részeként személyes adatot továbbítanánk az EU-n kívülre. Amennyiben ez az állapot megváltozna, a Fraikin biztosítani fogja, hogy a partnerei megfeleljenek miden olyan adatbiztonsági és adatkezelési szabálynak, ami jelen adatkezelési szabályzatnak és a mindenkor hatályos Európai Uniós előírásoknak megfelel.

HOGYAN GYAKOROLHATOM A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGAIMAT?

A GDPR rendelkezései alapján Önnek a következő, bármikor gyakorolható jogai vannak:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Ön kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatok másolatát.

Helyesbítéshez való jog

Kérheti az Önre vonatkozó adatok kijavítását, ha azok hibásak.

Az elfeledtetéshez való jog

Bizonyos esetekben kérheti, hogy az adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

Az adatkezeles korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ez a kérés azonban bizonyos esetekben megtagadható, így például, ha jogos érdek vagy jogszabályon alapuló rendelkezés esete forog fenn.

Tiltakozás az egyedi ügyekben történő automatizált döntéshozatal ellen

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Amennyiben a fentiekben felsorolt jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti elérhetőségek valamelyikén és közölje, hogy a jogosultságát mely személyes adatra vonatkozóan kívánja gyakorolni:

 • Írjon nekünk e-mailt az hungary@fraikin.com címre
 • Hívjon minket a +36-30-5886163-as telefonszámon
 • Küldjön nekünk levelet az alábbi címre:

Fraikin Magyarország Kft.
2040 Budaörs,
Puskás Tivadar út 6.

INFORMATIKAI BIZTONSÁG / BIZTONSÁGOS TRANZAKCIÓK

A Fraikin mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok biztonságát és megfelelő szintű védelmét. Minden olyan szükséges informatikai és szervezeti intézkedést megteszünk, ami ahhoz szükséges, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok természetét, hatását és kontextusát, valamint az adatkezelés során felmerülő kockázatokat is figyelembe véve a személyes adatok tárolása biztonságos legyen, továbbá, hogy megelőzzük az esetleges korrupciót, károkozást vagy harmadik személyek által történő jogosulatlan felhasználást akár véletlenül, akár bűncselekmény elkövetése során. Végezetül rögzítjük, hogy a Fraikin olyan eljárásrendet követ, melyet kifejezetten az adatvédelmi incidensek kezelésére dolgoztak ki, és amely lehetővé teszi, hogy egy esetleges adatvédelmi incidenst észleljünk, az illetékes adatvédelmi felügyeletnek bejelentsük és értesítsük Önt arról, hogy az adatvédelmi incidens az Ön személyes adatait is érinthette.

 

hírek

22.10.2015

Megérkezett a Fraikin Magyarországhoz is az…

A Fraikin csoport csaknem 60.000 járműves flottájában szép számban találhatók Renault nagy haszonjárművek. Most megérkezett Fraikin Magyarországhoz is az első Renault nyergesvontató. Ezzel Magyarországon is elindult Fraikin és Renault Trucks…

19.10.2015

A Fraikin a Lengyel Körverseny szponzora

A videó megtekintése.

10.09.2015

Szerződés az Ekol Logistics Kft-vel

Fraikin Magyarország Kft. 5 db Berger szuper könnyű félpótkocsi hosszú-távú bérletéről irt alá szerződést az Ekol Logistics Kft-vel. Az Ekol csoport Európa leggyorsabban növekvő török logisztikai vállalkozása. Több mint 1.200…

20.02.2015

Fraikin interjút adott „Az Üzlet” című…

Artur NOWICKI, a Fraikin közép-kelet Európáért felelős vezérigazgatója interjút adott „Az Üzlet” című televíziós műsornak. A vezérigazgató elmondta, hogy 2014-ben a régióban nagyon jelentősen nőtt Fraikin forgalma. Úgy látja, hogy…